Odborné semináre

Pre pedagógov a rodičov

- sú zamerané na možnosti uplatnenia pohybového umenia eurytmie vo výchovnom a pedagogickom procese. Malé deti sa učia tým, že napodobňujú dospelých v ich okolí. Keď dáme deťom možnosť prežívať učenie zážitkovou formou celým telom rozvíjame v nich aktívny a tvorivý prístup k životu. Dôležitý je hlavne sociálny charakter takýchto cvičení – deti sa učia navzájom si prejavovať svoje emócie a pocity umeleckou formou. V školskom veku takéto cvičenia napomáhajú socializácii, vzájomnej komunikácíi a lepšej sebareflexii vo vzťahu k okoliu. Pomáhajú rozvíjať osobnosť dieťaťa (vrátane pamäti, koncentrácie, vytrvalosti, pozornosti, a verbálneho prejavu) s jeho talentami i nedostatkami. Mnohé z týchto cvičení majú liečebno-pedagogický charakter.

Pre terapeutov

- sú zamerané na možnosti uplatnenia pohybového umenia eurytmie v terapeutickom procese. Jednotlivé terapeutické cvičenia a základné eurytmické elementy majú v sebe rytmicko-harmonizačný charakter, ktorý vplýva liečivo na jednostrannosti vývoja a temperamentu. Cvičenia môžu byť používané aj v individuálnej terapii, ale až v skupinovej práci sa naplno prejaví ich účinok. Majú všeobecný charakter a možno ich modifikovať pre akúkoľvek skupinu a postihnutie. Posilňujú tvorivý spôsob sebavyjadrenia, rozvíjajú celú osobnosť a poskytujú zážitok katarzie.

Pre hudobníkov

- ponúkajú možnosť priameho zážitku vnímania vnútorného pohybu v duši človeka pri počúvaní a interpretácii hudby prostredníctvom tónovej eurytmie, ktorá vo svojich gestách umožňuje umelecké stvárnenie hudobných elementov - takt, rytmus, harmónia, melódia, samostatné tóny, intervaly, akordy, motívy ... a vyjadrenie plynutia hudby v priestore a čase.