Semináre

Emocionálna výchova detí – práca s EQ

- Emócie a city sú neodmysliteľnou súčasťou našej jedinečnosti a neopakovateľnosti. Čokoľvek rozmýšľame, konáme, hovoríme, vždy sú s nami. Deti prichádzajú na svet nahé, nevinné, vnímavé a veľmi citlivé. Od prvej chvíle svojho života nasávajú všetko ako malé špongie, avšak bez schopnosti selektovania dobrého od zlého. Emocionálna gramotnosť je schopnosť pochopenia toho, čo človek cíti, ako intenzívne, prečo a ako je schopný naučiť sa svoje emócie využívať.

Pôsobenie hudby na vývoj dieťaťa

- Hudba má fascinujúcim spôsobom kľúč k svetu pocitov i k svetu matematiky, má „čarovnú moc“ súčasne uvoľňovať a formovať a je prirodzene spojená s dychom. Prírodovedecké výskumy dokazujú ozdravné pôsobenie hudby a pohybu na zdravie.

Pôsobenie reči na vývoj dieťaťa

- Eurytmické gestá priamo súvisia s pohybmi, ktoré sa dejú v našom tele pri vyslovovaní a preto sú prirodzenou súčasťou nášho gestikulačného prejavu. Práve preto je vhodné využívať ich pri rytmicko-pohybovej práci s deťmi, ktoré sú čoraz citlivejšie a vnímavejšie, ako logopedickú prevenciu a podporu rozvoja emocionálnej gramotnosti a schopnosti komunikácie.

Eurytmia naša každodenná

- Človek je bytosťou predurčenou na pohyb, ktorý je jednou zo základných životných potrieb - umožňuje rast, vývin, dozrievanie, formovanie. Prostredníctvom telesných skúseností dostávame prvé informácie o okolitom svete a cez pohyb sa formuje aj naša predstava o sebe samom. Každý zmysluplný pohyb je výsledkom zložitých intrapsychických procesov, na ktorých sa podieľa vždy „celý človek“ a pôsobenie na motorickú stránku prejavu má ozdravujúci vplyv na duševnú činnosť. Jednoduché rytmické pohybové cvičenia spojené s hudbou alebo rytmizovaným slovom ponúkajú možnosť získania životnej energie, zharmonizovania organizmu a vytváranie vzájomných vzťahov.

Umenie ako terapia

- Aktivity na báze umenia obsahujú aspekt neverbality - to dôležité sa niekedy povedať nedá, ale môžeme to pocítiť, prežiť v procese tvorenia. Krása rozvíja cit, cvičenie rozvíja vôľu a tým, že cvičenie prebieha zmyslovo-praktickým spôsobom, nepríde ani myslenie skrátka. Rytmická pohybová práca pomáha človeku stať sa samostatným, vniesť sa do prúdu, naučiť sa flexibilite, vnímať svoje okolie, prehlbovať svoju sociálnosť. Spoločný rytmický umelecký pohyb dáva každému čas, aby bol schopný pochopiť a akceptovať druhého a vtedy začína objektivita vnímania.

 

Vnímanie rozdielností v mentalite národov Európy cez eurytmiu

- Každý národ má svoju kultúru, tradície a históriu. Svoj jazyk, svoj spôsob nazerania na svet. V literatúre a v hudbe je možné tieto rozdiely precítiť a pochopiť. Každý jazyk má svoje zákonitosti a zvláštnosti a práve prostredníctvom eurytmie je možné tieto rozdielnosti prežívať.