Životopis

Od siedmych rokov sa venovala tancu a hre na klavír v umeleckej škole v Piešťanoch, kde sa narodila 18.9.1971. Počas štúdia na Gymnáziu v Piešťanoch a aj neskôr tancovala vo FS Striebornica, ktorý sa venoval spracovávaniu ľudového tanečného prejavu piešťanského regiónu a zúčastnila sa s ním vystúpení na Slovensku i v zahraničí. Po maturite odišla do Viedne ako opatrovateľka k deťom. Po návrate do Piešťan pracovala v ZUŠ vo Vrbovom ako učiteľka-korepetítorka tanečného odboru a od roku 1992 študovala manažment hotelov a CK. Po štúdiu pracovala vo viacerých odvetviach cestovného ruchu a cestovala po Európe a východnej Afrike.

V roku 1997 začala študovať na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a počas štúdia pracovala v Centre voľného času v Pezinku ako vedúca tanečného krúžku. V Bratislave spolupracovala so skupinou Náručie, ktorá sa venovala práci s rodičmi a oboznamovaniu verejnosti s princípami pedagogiky R. Steinera. Bola jedným z organizátorov hudobného festivalu v Bratislave a pracovala na vlastnom umeleckom programe, ktorý bol odprezentovaný v Piešťanoch. V roku 2001 zložila štátnu skúšku z nemeckého jazyka v Bratislave. Od roku 2002 pracovala v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave a viedla samostatné umelecko-pedagogické kurzy eurytmie v Bratislave, Žiline a iných mestách. V roku 2004 sa presťahovala do Kolárovíc v okrese Bytča. Do roku 2006 pracovala ako vedúca tanečného krúžku v Centre pohybu a tanca Labyrint a v MŠ A.Kmeťa v Žiline a ako učiteľka tanečného odboru na ZUŠ v Žiline. V rokoch 2008-2011 vyučovala eurytmiu na ZŠ waldorfskej v Olomouci. Vo svojej práci potom pokračovala v MŠ v Olomouci. Od roku 2007 je členom Medzinárodnej asociácie umeleckých terapií. V školskom roku 2018/2019 vyučovala pohybovú výchovu na Konzervatóriu v Žiline. Je aktívnou členkou Matice slovenskej.

V roku 2017 ukončila štúdium na Freie Hoschule Stuttgart v odbore učiteľ eurytmie. Poznatky z eurytmie sa snaží uplatňovať pri vyučovaní nemeckého jazyka a v pohybovej výuke pri vedení DFS Kolárik. Aktívne sa venuje skúmaniu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, predovšetkým reči a pohybu. Pracuje na rôznych umeleckých a pedagogických projektoch, v ktorých spája eurytmiu, klasický a ľudový tanec. Pripravuje projekt zameraný na ľúdí so sluchovým postihnutím.